Elektroda Super Ni

Obložena elektroda, izrađena od žice od čistog Ni. Koristi se za hladno zavarivanje sivog i temper liva te za njihovo
zavarivanje sa čelicima. Najpogodnija je za reparature prslina, odlomljenih delova i popravku grešaka kućišta mašina.
Pri zavarivanju treba obezbediti što manji unos toplote, što veću čistoću osnovnog materijala i smanjenje zaostalih
napona, nastalih pri zavarivanju, iskivanjem zavara. Za žlebljenje upotrebiti elektrodu Sekator 2B.

ZA VIŠE INFORMACIJA PREUZMITE LETAK